Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för användare av Mantecs webbplats och personer som interagerar med Mantec på sociala medier eller via e-post.

Det här sekretessmeddelandet innehåller information om Mantecs insamling, behandling, lagring och spridning av personuppgifter som tillhör besökare och användare av Mantecs webbplatser samt personer som interagerar med Mantec på sociala medier eller via e-post.

1. Kategorier av personuppgifter som berörs

Följande personuppgifter kan samlas in:

 • Grundläggande personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer
 • Titel eller befattning
 • Information om företaget du arbetar på
 • Din IP-adress
 • Information som erhålls genom vår användning av cookies (information om Mantecs användning av
 • cookies och hur du hanterar cookies finns här: “länk till cookiepolicy”)
 • Andra uppgifter som du tillhandahåller till oss

Uppgifterna ovan kan samlas in när du kontaktar MANTEC via e-post eller sociala medier eller genom att fylla i formulär. De kan också samlas in när duprenumererar på nyhetsbrev och genom annan användning av Mantecs webbplatser.

2. Syfte med och rättslig grund för behandlingen

Mantec samlar in och behandlar personuppgifter för legitima affärsändamål, bland annat marknadsföring av företagets tjänster och produkter, affärsutveckling, för att svara på frågor och kommunicera med dig eller på annat sätt enligt vad som är tillåtet eller fordras enligt lag.

När du prenumererar på ett flöde/nyhetsbrev eller på annat sätt godkänner att Mantec behandlar dina personuppgifter, till exempel genom att lämna dina personuppgifter till oss, kan den rättsliga grunden för Mantecs behandling också vara samtycke.

3. Sociala medier

All information som du publicerar eller på annat sätt delar på Mantecs sociala medier (till exempel Facebook, LinkedIn eller andra plattformar) är offentlig. Mantec kan inte kontrollera användningen av information som lämnas ut på sådana plattformar. Var försiktig när du publicerar information i offentliga kanaler och var försiktig med vilka personuppgifter du lämnar ut och hur du presenterar dem. Innehåll som publiceras på Mantecs sociala medier, t.ex. rekommendationer och åsikter, utgör avsändarens ställningstaganden och stöds eller godkänns inte nödvändigtvis av Mantec.

4. Rutiner för lagring och radering

Mantec behandlar och lagrar endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna har samlats in samt för att fullgöra sina rättsliga skyldigheter, lösa tvister och tillämpa avtal. Personuppgifter kan till exempel lagras när du prenumererar på ett nyhetsbrev tills du väljer att avsluta prenumerationen. Mer information om lagring av cookies finns här.

5. Med vilka vi kan dela personuppgifter

Personuppgifter kan delas mellan företagen i Mantec-koncernen för de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande. Personuppgifter som behandlas elektroniskt av Mantec lagras huvudsakligen på servrar i EU/EES. Eftersom Mantec verkar globalt och har kunder och projekt över hela världen kan personuppgifter överföras och behandlas av Mantecs dotterbolag och betrodda leverantörer och affärspartners utanför EU/EES.

Personuppgifter kan tillhandahållas av tredje part som behandlar data för Mantecs räkning, till exempel webbplats- och IT-leverantörer.

Personuppgifter kan delas med tredje parter om det fordras enligt lag eller domstolsbeslut eller beslut av annan behörig myndighet eller tillämpliga börsregler.

Vid all eventuell internationell överföring av personuppgifter vidtas lämpliga säkerhetsåtgärder, och alla rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas och underhålls i enlighet med detta sekretessmeddelande och tillämpliga lagar om datasekretess, inklusive användning av ”standardklausuler” godkända av Europeiska kommissionen.

6. Dina rättigheter som registrerad

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du, på vissa villkor och med vissa undantag, följande rättigheter:

 • Rätt till information om och tillgång till dina personuppgifter, inklusive rätt till dataportabilitet
 • Rätt att få personuppgifter korrigerade eller uppdaterade
 • Rätt att få personuppgifter raderade (”rätt att bli bortglömd”)
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt att invända mot viss behandling

Du kan utöva rättigheterna ovan genom att skicka ett e-postmeddelande till mantec@matec.eu. Om du vill välja bort kommersiella elektroniska nyhetsbrev och marknadsföring kan du alltid klicka på länken för att avsluta prenumerationen längst ned i meddelandet.

Du har rätt att lämna in eventuella klagomål om Mantecs efterlevnad av dataskyddslagarna till behörig tillsynsmyndighet.

7. Om oss

Mantec International AB, organisationsnr 556546-5472, registrerat vid Bolagsverket och med säte på Vädursgatan 6, 412 50 Göteborg, är Mantec-koncernens personuppgiftsansvariga. Därutöver kan Mantec International AB:s dotterbolag vara personuppgiftsansvariga i den utsträckning de behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande.

Om du har frågor om sekretess och säkerhet avseende dina personuppgifter som behandlas av Mantec och vilka företag inom Mantec som är personuppgiftsansvariga, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss.