Kompetens för projekt i världsklass

Beprövad metodik i över 500 projekt

Projektfaser

Något som utmärker vårt arbetssätt är det faktum att vi har ett mycket nära samarbete med kunden och kundens organisation i genomförandet av praktiska och mätbara förbättringar. Vi utgår från den befintliga erfarenheten inom organisationen och bidrar med ny kunskap och teknik. Vårt mål är att leverera mätbara resultat, men vår uppgift är att vägleda och utbilda kundens ledning och medarbetare och få organisationen att ta ansvar för nya metoder och rutiner. Vi trivs med att skapa effektivitet och ständiga förbättringar i våra kunders organisationer.

Utifrån vår långa erfarenhet och i enlighet med Mantecs sätt att driva projekt eftersträvar vi en förändring som sker inom organisationerna själva. Därför kräver vår metodik inga större förändringar av strategier eller teknik och inga stora investeringar.

Metoden omfattar tre olika faser: analys, genomförande och uppföljning. Mantecs egenutvecklade metod bygger på våra samlade erfarenheter från över 500 förändrings- och förbättringsprojekt.

Mantecs metodik syftar till att skapa förståelse och till implementering.

 • Processorienterat förbättringsarbete
 • Ständiga förbättringar
 • Ledningssystem (Management Operation System)

I analysen definierar vi aktuell status och identifierar förbättringsområden, naturligtvis i dialog med företagsledningen. Vår erfarenhet är att vi genom analysarbetet identifierar skillnader mellan mål och verklighet när det gäller affärsprocesser, ledningssystem, organisation och personal).

Analysen avslutas med att vi utformar en projektplan för genomförande av förbättringsåtgärder tillsammans med kunden.

Kärnkompetensområden

Projektfilosofi

Något som är utmärkande för Mantecs projekt är att vi tillsammans med kundens ledning och personal genomför förändringar som leder till bestående förbättringar. Mantecs styrka är att genomföra och säkra förändringar i verksamheter och beteenden som ger hållbara och mätbara resultat.

Det är viktigt att betona vikten av kundens eget engagemang i projektet, särskilt i utformningen av lösningar. Det är naturligtvis lättare att få acceptans för förändringar om idéerna kommer från själva organisationen, och dessutom stärks kundernas förmåga att fortsätta bedriva förändringsarbetet på egen hand efter att projektet är avslutat. I ett Mantec-projekt utförs allt arbete tillsammans med kundens ledning och personal.

Projektledning

Enligt vår erfarenhet är struktur och engagemang avgörande för ett projekts framgång. Mantecs projekt leds enligt våra rutiner och styrsystem så att vi kan säkerställa att de definierade projektmålen uppnås. Det gör vi genom en välstrukturerad och välplanerad process bestående av etapperna projektstart, implementering och projektavslut.

Helhetsbedömning

Projektmetodik

Varje Mantec-projekt genomförs enligt vår välbeprövade projektmetodik. De olika delprojekten i processen delas in i ett antal tydligt definierade faser. Faserna omfattar beslutspunkter för att fastställa vem som ansvarar för de föreslagna ändringarna. De viktigaste stegen i ett delprojekt:

 • Planering
 • Kartläggning
 • Problembeskrivning
 • Problemlösning
 • Genomförande
 • Uppföljning

Enligt vår erfarenhet ger ett systematisk och konsekvent arbetssätt, en så kallad ”no nonsense-strategi”, bäst resultat. En annan viktig faktor är kundens engagemang. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att ”man kan leda en häst till vattnet, men man kan inte tvinga den att dricka”. Utan ledningens engagemang i förändringsarbetet kan ett företag aldrig nå sin fulla potential.

En förutsättning för att skapa varaktiga förbättringar av produktivitet och/eller lönsamhet är att de utbildningsbehov som finns i organisationen tillgodoses. Man måste också skapa förståelse för de förändringar som genomförs. Det här är viktiga förutsättningar för att kunderna sedan ska kunna fortsätta det ständiga förbättringsarbetet själva. Utbildning av organisationen genomförs i form av praktiska genomgångar i kombination med coachning och ledarskapsutbildning i det dagliga arbetet.

Ledningssystemet Management Operation System är ett viktigt verktyg i alla Mantec-projekt som förser ledningen med den information de behöver för att styra den dagliga verksamheten. Management Operating system implementeras som ett delprojekt tidigt i projektet och förbättras sedan löpande under projektets gång.

Rapport eller åtgärd?

Goda råd bör inte underskattas, men det är stor skillnad mellan att ge råd och att genomföra förändringar. De flesta av våra kunder har mer än tillräckligt av gamla rapporter som är fulla av goda råd.

På Mantec utformar vi våra projekt med stor omsorg så att vi kan skapa bestående värden och bygga en kundanpassad plattform för ständig förbättring. Genomförandefasen är särskilt utformad för att förändringarna ska förankras inom verksamhetens fokusområden.

Under första året efter genomfört projekt (eller längre om överenskommet) genomför Mantec revisioner och utvärderingar för att kontrollera att  implementerade processer och arbetssätt tillämpas samt för att underlätta vidareutveckling av processer. Vi utvärderar också i vilken utsträckning de genomförda förändringarna efterlevs i kundens organisation. Eventuella avvikelse rapporteras och korrigerande åtgärder avtalas.

I vanliga konsultprojekt utelämnas ofta den del som vi anser är  allra viktigast: den operativa organisationen. Så mycket som 80–90 % av företagens kostnader uppkommer i denna del av verksamheten, och för det mesta är det där förändringarna ger bäst resultat och verkligen förbättrar bottenraden. Där ligger vårt fokus.Mantecmetoden

Expertis

På Mantec lever vi efter följande enkla och tydliga devis: Vårt jobb är att skapa värde för våra kunder. Detta mål uppnår man inte genom att enbart studera en organisation utifrån under sex månader och sedan bestämma vilken ”magisk” trebokstavsförkortning som ska användas.

För att förändringsarbetet ska lyckas måste det utföras inom själva organisationen, tillsammans med de människor som bedriver den dagliga verksamheten. Genom att tillämpa våra egna beprövade och praktiska metoder i samarbetet med kunden utvecklar vi tillsammans skräddarsydda lösningar som fungerar för den enskilda organisationen.

Vår kapacitet

 • Förändringsledning
  I samarbete med kundens personal lägger vi grunden för en hållbar miljö genom ett ständigt förbättringsarbete.
 • Resultatmål
  Ibland är det klokt att ta ett steg bakåt och se över och definiera kärnverksamheten. Ofta behövs tydliga och begripliga mål som omfattar alla ledningsnivåer, och de måste vara tydliga, genomförbara och begripliga för alla i organisationen.

 • Kommunikation i organisationen
  En vanlig orsak till misslyckanden är brist på konstruktiv kommunikation och uppföljning. Mantec har hjälpt många organisationer att implementera ett effektivt ledningssystem med tydlig och snabb kommunikation som en av hörnstenarna.
 • Implementering av nya arbetssätt och processer
  Genom praktiska metoder som visualiserar förbättringarna steg för steg tydliggörs klyftan mellan ”är””bör”.

Vilka blir effekterna?

Ekonomiska effekter

Ett genomsnittligt Mantec-projekt ökar produktiviteten i verksamheten med 10–22 % med samma resurser. Den som vill kan naturligtvis behålla samma produktionsflöde och i stället minska resurserna. Sedan starten har vi ett skapat mervärden för våra kunder som motsvar över 800 miljoner euro.

Vi effektivitet våra kunders arbete. Få organisationer har den insikt som krävs för att själva skapa optimerade arbetsmiljöer. Effektivitet ökas genom att icke värdeskapande aktiviteter identifieras och åtgärdas. Detta är kärnan i varje Mantec-projekt.

Vår framgång bygger på vår förmåga att leverera goda resultat till våra kunder. Ett Mantec-projekt ger en genomsnittlig avkastning på tre gånger investeringsvärdet, beroende på kundens verksamhet och storlek.

Tillsatt kundvärde Mantec

Organisatoriska effekter

Tillsammans med kunden implementerar vi relevanta KPI:er och en uppföljningsstruktur som löper genom alla nivåer i företaget. Det innebär att vi hjälper våra kunder att definiera mål som är relevanta för alla organisationsnivåer, hela vägen från högsta ledningen till första linjens chefer.

Attityder och engagemang är förutsättningar för långsiktig framgång. Vi får människor att fokusera på rätt sak i sitt arbete, och många av våra kunder upplever att deras medarbetare blir mer engagerade. Medarbetarna lär sig vilka parametrar eller KPI:er som påverkar deras produktion och samtidigt att deras arbete är viktigt för företagets framgång.

Ett strukturerat uppföljningsarbete uppskattas ofta av medarbetarna. Alla måste veta vad som förväntas av dem, och när de lämnar arbetet för dagen bör de veta om de har uppnått målen och infriat förväntningarna.

De vidtagna åtgärderna förbättrar våra kunders ekonomiska resultat genom minskade kostnader och/eller ökade intäkter många år efter att projektet har avslutats. En lärande organisation strävar ständigt efter att utveckla och förbättra sin verksamhet, och medarbetarna trivs med ständiga förbättringar.

Ta reda på hur vi kan stödja ditt företag?