Ansvarsfriskrivning

Den som besöker och använder Mantecs webbplats och dess innehåll omfattas av friskrivningarna och villkoren nedan samt alla tillämpliga lagar i Europeiska unionen, inklusive relevanta exportrelaterade lagar, regler och restriktioner, vilka kan revideras närsomhelst och utan förvarning. Mantec förbehåller sig rätten att få åtkomsten till denna hemsida [1] eller vidta andra åtgärder som rimligen kan anses nödvändiga för lagefterlevnad eller försvar av företagets rättigheter. Obehörig åtkomst till eller försök till otillåten användning den här webbplatsen är inte tillåten.

Om inget annat anges tillhör varumärkena (registrerade eller oregistrerade) på den här webbplatsen Mantec International AB. Varumärkena får inte användas utan skriftligt godkännande från Mantec International AB eller den identifierade ägaren. Om inget annat anges äger Mantec International AB upphovsrätten till innehållet på den här webbplatsen. Ingen del av Mantecs webbplats får kopieras eller reproduceras för affärsmässigt bruk utan skriftligt tillstånd från Mantec International AB eller innehållets ägare. Kopior av innehåll på den här webbplatsen och dess undersidor får dock göras  för personligt bruk.

Användaren bör vara medveten om att webbplatser ibland innehåller fel och defekta funktioner och att de ibland manipuleras och utsätts för andra överträdelser som innebär att användarens datorsystem kan skadas. Även om Mantec International AB vidtar alla rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra sådana händelser är användaren medveten om att Mantec International AB inte kan garantera att denna typ av incidenter inte kommer att inträffa och att Mantec International AB inte kan hållas ansvarigt för sådana händelser. Användaren ansvararendast för att säkerställa att all information och allt innehåll som laddas ner från Mantecs webbplats eller en annan webbplats som nås från Mantecs webbplats inte innehåller kod eller virus från programvara eller subrutiner som syftar till att blockera, avlägsna, skada eller på annat sätt påverka dess system, programvara eller data. Användaren ska också hålla Mantec International AB skadeslöst med avseende på alla ersättningskrav,rättsliga åtgärder, kostnader och skador i förhållande till tredje part  som uppkommer på grund av sådan kod eller sådana virus eller subrutiner.

Mantec rekommenderar användarna att använda sitt goda omdöme när de surfar på internet. Hyperlänkar på Mantecs webbplats och andra webbplatser kan leda till webbplatser eller information som vissa kan tycka är provocerande eller felaktig. Sådana länkade hemsidor hanteras eller företräds inte av Mantec International AB. Mantec ansvarar inte för att innehållet på webbplatser som Mantecs webbplats direkt eller indirekt länkar till är korrekt, lagligt och icke stötande och inte gör intrång i immateriella rättigheter.

Informationen och innehållet på Mantecs webbplats och användarens rätt att använda denna innebär inte att det finns en kundrelation mellan användaren och Mantec. Genom att göra webbplatsen tillgänglig tillhandahåller Mantec International AB inte branschrelaterade tjänster, konsultjänster, investeringsrelaterad eller annan professionell rådgivning eller  andra tjänster till användaren eller andra parter. Informationen och innehållet på den här hemsidan ska inte användas som underlag för affärs- eller investeringsbeslut eller andra beslut.

ALL INFORMATION OCH ALLT INNEHÅLL som finns PÅ ELLER tillgängliggörs VIA DENNA webbplats tillhandahålls i befintligt skick OCH UTAN några GARANTIer. ANVÄNDAREN AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA ANDRA GARANTIER med avseende på detta, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIer avseende SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL och icke-INTRÅNG. MANTEC GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNINGEN AV MANTECS HEMSIDA INTE KOMMER ATT AVBRYTAS, ATT HEMSIDAN ÄR FELFRI ELLER ATT EVENTUELLA FEL ELLER DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER KAN KORRIGERAS. I VISSA rättskipningsområden är det inte tillåtet att särskilja UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. I DESSA FALL KANSKE VISSA AV OVANSTÅENDE UNDANTAG INTE gäller ALLA ANVÄNDARE.

MANTEC SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT EN ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART FÖR DIREKTA SKADOR ELLER UTEBLIVNA VINSTER, INTÄKTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER ELLER AFFÄRSFÖRDELAR OCH INTE HELLER FÖR FÖLJDSKADOR, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA FÖRLUSTER, SKADOR ELLER UTGIFTER SOM DIREKT ELLER INDIREKT BEROR PÅ ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV MANTECS WEBBPLATS ELLER INFORMATION ELLER INNEHÅLL, OAVSETT OM DETTA PÅSTÅS UTGÖRA AVTALSBROTT, GBROTT MOT GARANTI, FÖRSUMMELSE, GROV VÅRDSLÖSHET ELLER STRIKT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER BYGGER PÅ ANNAN RÄTTSLIG GRUND , OCH OAVSETT OM MANTEC HAR INFORMERATS I FÖRVÄG OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Om någon del av denna ansvarsfriskrivning förklaras ogiltig fortsätter övriga delar att vara giltiga och verkställbara.

Användare som har frågor eller kommentarer som rör Mantecs webbplats eller vill få tillstånd att använda information eller innehåll på Mantecs webbplats hänvisas till instruktionerna för allmänna frågor  under ”Kontakt”.


Ta reda på hur vi kan stödja ditt företag?