Expertis

På Mantec arbetar vi utifrån en enkel och tydlig princip – vårt jobb är att skapa värde för våra kunder. Det görs inte enkelt och det räcker inte med sex månaders studier av organisationen för att sedan avsluta arbetet med någon magisk akronym på tre bokstäver. För att lyckas ordentligt måste det komma från inom organisationen, av de människor som utför det dagliga arbetet. Mantec tillämpar en genom erfarenheter beprövad och praktisk metod tillsammans med kunden för att skapa anpassade lösningar som fungerar för varje unik organisation. Vi ser till att resurserna riktas mot de områden som påverkar resultatet. Det är så vi hjälper våra kunder att höja ribban för vad som kan åstakommas.

Vår expertis innefattar bland annat:

Förändringsledning 

  • I samarbete med kunden sätter vi grunden för en framtida arbetsmiljö som främjar kontinuerliga förbättringar

Genomförandet av nya metoder och processer

  • Med praktiska metoder visualiserar vi förbättringarna steg för steg, avståndet mellan organisationens mål och verklighetens status delas in i stycken. Det i sig gör det möjligt för varje individ att förstå hans eller hennes bidrag till helheten.

Tvärgående kommunikation inom organisationen

  • En vanlig orsak till misslyckande är brist på konstruktiv kommunikation. Daglig kommunikation mellan chefer och mellan ledning och arbetstagare bör innehålla tydliga förväntningar: vad ska göras och vem ska göra det? Uppföljningen här är central, eftersom människor tenderar att förlora tron på sin chef om han eller hon aldrig bryr sig om att visa intresse för vad de gör. För att förbättra detta krävs frekvent uppföljning och ju snabbare produktion går, desto tätare uppföljningsintervall. Framför allt på grund av att konsekvenserna per timme då har avsevärt större inverkan. Mantec har hjälpt många organisationer att implementera ett kraftfullt ledningssystem med tydlig och snabb kommunikation som följd.

Resultatmål för alla

  • Då och då är det nyttigt att gå tillbaka och definiera kärnverksamheten, revidera varför vi bedriver vår verksamhet och detaljerat definiera vad som förväntas av de olika stödfunktionerna. I den processen är det nödvändigt att utveckla mycket tydliga och begripliga mål och sedan successivt passa dem vidare genom de olika ledningsnivåerna, samtidigt som man tillser att dem förblir tydliga och genomförbara. En viktig lärdom är dock att målen du sätter upp för dig själv generellt skänker begränsad mening för människor längre ned i organisationen. Istället bör deras mål, som i sig stöder dina, delas upp på ett sätt som gör dem greppbara för dem själva och människor på samma nivå, oftast då med en större detaljrikedom.