Projektfaser

Mantecs metod har utvecklats genom åren och bygger på våra samlade erfarenheter från fler än 400 förändrings- och förbättringsprojekt. Grunden i vår metodik är att skapa förståelse för och implementera:

  • Bättre processer
  • Kontinuerliga förbättringar
  • Ledningssystem

Tydligt i vårt tillvägagångssätt är att vi arbetar nära våra kunders organisationer, mest framträdande vid implementering av praktiska och mätbara förbättringar. Vi utnyttjar och bygger vidare på befintliga erfarenheter inom organisationen samt bidrar med ny kunskap och nya tekniker. Det långsiktiga målet för oss är att leverera mätbara resultat, men vägen dit innebär att leda och utbilda våra kunders ledning och anställda och att få organisationen att känna ägarskapet över nya metoder och procedurer. Vi brinner för att effektivisera och tillhandahålla kontinuerliga förbättringar åt våra kunders organisationer.

Vår breda och långa erfarenhet vittnar om att en viktig del är att förändringar ska uppstå och drivas igenom inom organisationen, då består dem avsevärt bättre över tid. Det är också med ett sådant fokus vi på Mantec genomför projekt. Således kräver vår metod inte någon större förändring vad gäller strategi och teknik, eller för den delen någon större investering.

Mantecs metod har tre faser; Analys - Genomförandeprojekt - Uppföljning. 

1. Analys (2-6 kalenderveckor) 

I analysen definierar vi kundens aktuella status och etablerar vilken förbättringspotential som finns. Detta förankras och gås naturligtvis igenom med kundens ledning. Normalt för alla analyser vi genomför är att vi identifierar ett avstånd mellan organisationens mål och den faktiska verkligheten när det gäller processer, system, organisation och personal. Vid slutet av analysen arbetas en projektplan fram tillsammans med kunden för att realisera förbättringspotentialen.

2. Genomförande (normalt 35-50 kalenderveckor)

Projektfilosofi

Det som utmärker ett Mantec projekt är att vi, tillsammans med våra kunders ledning och personal, genomför förändringar som leder till bestående förbättringar. Mantecs styrka är att genomföra och säkra förändringar i aktiviteter och beteenden som genererar hållbara och mätbara förbättringar.

Det är viktigt att betona kundens medverkan och engagemang i projektet, i synnerhet i utformandet av lösningar. Detta baseras på att det är lättare att vinna acceptans för förändring om idéerna kommer från inom organisationen, samt det faktum att det stärker kundens möjlighet att fortsätta att genomföra förändringsarbeten på egen hand efter projektet är avslutat. I ett Mantec projekt utförs allt arbete tillsammans med kundens ledning och personal. 

Projektledning

Nyckeln till alla lyckade projekt vi genomfört är en tydlig struktur. Ett Mantec projekt leds genom en rad olika metoder och hållpunkter och med en välstrukturerad och bra planerad projektprocess säkerställs att projektet når de gemensamt uppsatta mål som avtalats. Processen består av tre delar; start, genomförande och avslut.

Projektmetodik

Projektmetodiken är den drivande kraften i ett Mantec projekt. Med tydligt definierade faser styrs de olika delprojekten genom processen. Faserna inkluderar beslutspunkter för att säkerställa ägandet av föreslagna förändringar. De stora stegen i ett delprojekt kan omfatta:

  • Planering
  • Kartläggning
  • Problembeskrivning
  • Problemlösning
  • Genomförandet
  • Uppföljning

Träning

En förutsättning för att nå bestående förbättringar i produktivitet och/eller lönsamhet är att tillgodose utbildningsbehovet inom organisationen. I tillägg till det måste vi fastställa och garantera den nödvändiga förståelsen för de genomförda förändringarna. Detta är väsentliga förutsättningar för att våra kunder ska kunna fortsätta hantera förändring (kontinuerliga förbättringar) på egen hand. Utbildningen kännetecknas av praktiska sessioner, kombinerat med praktisk coachning och ledarskapsutbildning i det dagliga arbetet.

Ledningssystem

Ledningssystemet är centralt i ett Mantec projekt och förser ledningen med den information som krävs för att på daglig basis kunna kontrollera och driva verksamheten. Ledningssystemet installeras tidigt i projektet, för att kontinuerligt kunna anpassas och förbättras under projektets gång.

Summering

Ryggraden i ett framgångsrikt projekt bygger på ovan nämnda byggstenar. Vår erfarenhet visar med all önskvärd tydlighet att en systematisk och konsekvent strategi ger resultat. En annan avgörande faktor är engagemanget från kundens ledningsgrupp. Utan det kan företaget aldrig nå sin fulla potential i ett förbättringsprojekt.

3. Uppföljning (start 0-12 månader efter projektavslut) 

Under det första året (eller längre om avtalat) genomför Mantec ett antal genomgångar och kvalitetsgranskningar i syfte att dels säkerställa att processer och procedurer följs så som överenskommet, dels att underlätta ytterligare utveckling av processer. Uppföljningen omfattar också en bedömning av organisationernas anpassningsnivå till de genomförda förändringarna. Alla avvikelser rapporteras och överenskomna åtgärder sätts in.

Att göra förändringar där förändringar räknas

Vanliga konsultprojekt har en tendens att lämna ute delen vi anser viktigast: det operativa. Mellan 80 och 90 procent av kostnaderna kan härledas hit, och det är i huvudsak här som förändring verkligen leder till förbättrade resultat och grönare siffror på nedersta raden. Det är här vi lägger vårt fokus.

Rapporter eller handlingar?

Goda råd ska inte försummas men det är stor skillnad mellan att ge råd och genomföra en förändring. Hur många rapporter med goda råd finns det ståendes i dina hyllor?

På Mantec utformar vi noggrant våra projekt för att addera ett bestående värde och implementera en kundanpassad plattform för kontinuerliga förbättringar. Genomförandefasen är speciellt framtagen för att förankra förändringar med den operativa verksamheten i fokus.

Läs mer om Mantecs olika projektfaser till vänster.